รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ ท่านใดยังไม่มีชื่อโปรดรอ 48 ชม.

ชื่อของท่านจะปรากฎ เมื่อท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

01-12 สิงหาคม


01.Prapars Palasai โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เชียงราย
02.นายสุชาติ สาระกุล โรงเรียนบ้านม่วง สพป.รอ2 ร้อยเอ็ด
03.พรสวรรค์ จันทร์เล็ก โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เชียงราย
04.ปิยวัฒน์ บุตรน้ำเพ็ชร์ โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ ปทุมธานี
05.นันท์ณภัทร จิตรถวิล จันทบุรี
06.ดารินท์ ซอแล๊ะห์ มหาวิทเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นนทบุรี
07.พรรณิภา พ่วงโสม โรงเรียนวัดโคกกรุง สระบุรี
08.นายบัญชา พันธุ์พัฒน์ โรงเรียนบางปลาม้า สุพรรณบุรี
09.พงศกร ชูญาติ อำนาจเจริญ
10.นันทพงศ์ ดรุณนารถ ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) น่าน
11.สยาม โรงเรียนจินดาศึกษา กรุงเทพ
12.นายมานะ ยมนา โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ กำแพงเพชร
13.ศศิประภา เนินกระโทก โรงเรียนณัฐญาศึกษา นครราชสีมา
14.อรรคพล เรียนพิษ โรงเรียนณัฐญาศึกษา นครราชสีมา
15.ศิริชัย คิดเห็น โรงเรียนสุจิปุริ ฉะเชิงเทรา
16.พัฒนศักดิ์ จันเหลือง โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ พิษณุโลก
17.นางสาวชรินรัตน์ จันทร์ฝาย โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ พิษณุโลก
18.เอกพจณ์ มาลีศรี โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ พิษณุโลก
19.นูรฟาติน หมะ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี


01-09 กรกฏาคม 2565


01.นางสาวปราณี นันโท โรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย เชียงใหม่
02.เด็กชายธนวัฒน์ ก้องเกียรติศักดิ์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร
03.มณีรัตน์ เขียวงาม โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา ตาก
04.ณัฐกิตติ์ ประสงค์ โรงเรียนบ้านดอนระเบียง สุโขทัย
05.บริภักดิ์ โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) แพร่
06.เอกรินทร์ ศุภนคร โรงเรียนวัดบึงไม้ สระบุรี
07.Autsajan โรงเรียนบ้านแสนนสุข อุบลราชธานี
08.ภูสิทธิ เกิดศิริ โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สระบุรี
09.อุไรวรรณ คล้ายนาค โรงเรียนบ้านซับจำปา ลพบุรี
10.นางกรรวี ลอยทอง โรงเรียนวัดป่าสวย ปัตตานี
11.สิรวิชญ์ ดลโสภณ ตราดหนองพวง บุรีรัมย์
12.บริภักดิ์ เผ่าปัน โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) แพร่
13.Bilal Benhawan โรงเรียนบ้านชะเอาะ ปัตตานี
14.ประเทืองพร ล้วนงาม โรงเรียนบ้านธารชะอม สุโขทัย
15.ว่าที่ ร.ต.สหรัฐ พละเดช โรงเรียนวัดคีรีวัน นครนายก
16.นายสุธี สิริเมธีตระกูล โรงเรียนบ้านหาดนาค เชียงใหม่
17.Nich007 โรงเรียนวัดสามเรือน พระนครศรีอยุธยา
18.นางภิญญาพัชญ์ ตื้อจุมปู โรงเรียนบ้านหาดนาค เชียงใหม่
19.วรรธการย์ ม่วงน้อย โรงเรียนบ้านบางเป้า ตรัง
20.Teacherpornpimon โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ชัยภูมิ
21.Chaip30 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ พิจิตร
22.นางสาวนูรฟาติน สีเดะ โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ ปัตตานี
23.ชัชส์ภูมิ รร.ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา หนองบัวลำภู
24.นายสมนึก อ่อนสก โรงเรียนบ้านหนองดู่ นครสวรรค์
25.สรยุทธิ์ รร.ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
26.Nawamin โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย เชียงราย
27.Teerayuth Suvichean รร พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก
28.Eak รร.วัดนันทาราม เชียงใหม่
29.Rungrueng Putta โรงเรียนมัฑยมด่านขุนทด นครราชสีมา
30.Prasert รร.อนุบาลบึงสามพัน เพชรบูรณ์
31.Pisamai Rungruang รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
32.Kunkruwao โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี
33.นางสาวอนงค์ จำปาเงิน โรงเรียนบ้านเขาดิน ชลบุรี
34.Lucksina โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว เชียงราย
35.แสง โรงเรียนนาขามวิทยา กาฬสินธุ์
36.Walailak Inthichai โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) กรุงเทพ
37.นายประยูร ซ้ายก่า โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ ปราจีนบุรี
38.สุรศักดิ์ สุริยะ โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า แม่ฮ่องสอน
39.Pimvaree โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ ชลบุรี
40.นางสาวเยาวลักษณ์ พรมเนาว์ โรงเรียนพานพร้าว สพม.หนองคาย หนองคาย
41.อักษร อุทารวิโรจน์กุล โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า แม่ฮ่องสอน
42.นางสาวดวงกมล จันทร์พุฒ โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) พิจิตร
43.ภาสกร โรงเรียนวัดเนินสมอ (พินิจวิทยา) พิจิตร
44.เพชรรัตน์ พานทวีป โรงเรียนวัดเนินสมอ (พินิจวิทยา) พิจิตร
45.Eak รร.วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) พิจิตร
46.นายอานนท์ จันทร์เขียว โรงเรียนวัดเนินสมอ (พินิจวิทยา) พิจิตร
47.Wutthichai โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ลำปาง
48.นายชัยพงษ์ นาฤนนท์ โรงเรียนบ้านหนองเรือ ชัยภูมิ
49.Witsarut.K โรงเรียนบ้านปุน ศรีสะเกษ
50.ปิยะวดี โรงเรียนชุมขนบ้านตากแว้ง ตราด
51.ทิวาพร ภูสมตา โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง ลพบุรี
52.ณัชชนม์ สารีโท โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม อุดรธานี
53.วีระพล เหง้าน้อย บ้านสะพือท่าค้อ อุบลราชธานี
54.นางสาวคณิตา ศรีสุรัตน์ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
55.กมลชนก ทิพย์สังวาล โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เพชรบุรี
56.S.Tasana โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สุพรรณบุรี
57.Arriya โรงเรียนบ้านหนองเขียว เชียงใหม่
58.Kewalin Sunseng โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) พัทลุง
59.Kittikoon โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ลพบุรี
60.นายรัฐพงษ์ ยอดบุดดี โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ จ.ร้อยเอ็ด
61.ลัทธวรรณ โสภณอัมพรเสนีย์ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม นครราชสีมา
62.ดวงเดือน แก้วผสม โรงเรียนบ้านอู่โลก สุรินทร์
63.นายทองคำ แก้วพันยู โรงเรียนติ้ววิทยาคม เพชรบูรณ์
64.Varaporn Ekstrom Banluang School Chiang Mai
65.นางสาวปรียาพร ธนะภูมิชัย โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ขอนแก่น
66.วิษณุ โรงเรียนบ้านท่าช้าง เพชรบูรณ์
67.Sutheekan Sridoungkaew โรงเรียนราช​วินิต กรุงเทพ​มหานคร​
68.Natthapon โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
69.จรัญ อินติยะ โรงเรียนนาแกพิมยาคม นครพนม
70.นายนิติกร พรหมหาราช โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา หนองบัวลำภู
71.ภัทรนันท์ สมบัติใหม่ โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย ลำพูน
72.นายไพโรจน์ เสาวภา โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อุตรดิตถ์
73.ศรุดา ร้อยเรือง โรงเรียนคงคาราม เพชรบุรี
74.นางสาวอรทัย เถิงบุญ โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ อำนาจเจริญ
75.นายกิตติโชติ เวียงนาค โรงเรียนทุ่งศรีทอง น่าน
76.นายสุทธชาติ บุญเติม โรงเรียนวัดงิ้วราย นครปฐม
77.ธิดา วงแสงรัศมี โรงเรียนบ้านป่าแดง เชียงราย
78.นายวัชระ อินปิก โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ตาก
79.กนกพิชญ์ รัตนแก้ว โรงเรียนบ้านหนองคล้ส ตรัง
80.นางสาวธัญญทิพ นมรักษ์ โรงเรียนวัดท่าควาย พัทลุง
81.นายนิติพงษ์ บุญส่ง โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง เพชรบูรณ์
82.นางเจริญรัตน์ ชนะพันธ์ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม หนองคาย
83.นางสาววนิดา กิจจา โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
84.Supansa โรงเรียนบ้านคลองไคร กระบี่
85.Ruchuthai Nearykeaw ราชวินิต กรุงเทพฯ
86.Jommy โรงเรียนบ้านละกอ นครราชสีมา
87.Ta_Tum โรงเรียนวัดบ้านก้อง ลำพูน
88.Chamaiporn โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน อุบลราชธานี
89.Mr.Chaiyut Sukhan Bangplama Soongsumarnphadungwit School Suphanburi
90.Nottanamon Wisuttipong ร.ร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร ชัยภูมิ
91.ภูมินทร์ ไพบูลย์อัศว โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 ตาก
92.อ้อ รร.บ้านเขาชะอางค์ ระยอง
93.Rueanguraiโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล พิจิตร
94.Lacksmog โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สกลนคร
95.Manoon_p โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
96.นายสุจินดา อินยะ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม แพร่
97.Pongsapat Tunma รร.บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) แพร่
98.นางสาวมุกดา หล้าพรม โรงเรียนบ้านโคกลาน ปราจีนบุรี
99.Sukhita วัดพิพิธประสาทสุนทร ฉะเชิงเทรา
100.นางสาวสุภิญญา คงเทพ โรงเรียนวัดท่าควาย พัทลุง
101.นายฐิติพงษ์ ปานศิริ โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) พัทลุง
102.พงษภัทร ตันมา รร.บ้านวังช้าง แพร่
103.นางเรืองอุไร ช่วยอุระชน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล พิจิตร
104.สุธีกานต์ ศรีดวงแก้ว โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
105.Sujarit รร.โพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี


10-11 กรกฏาคม 2565


106.prapars palasai โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เชียงราย

 

01-05 มิย.2565


 1. สุภาพร ท่องพนาศรี โรงเรียนบ้านลานหิน กำแพงเพชร
 2. ยงยุทธ ธวัชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) นครสวรรค์
 3. miss thitaporn pongjit โรงเรียนวัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร
 4. ชัยชุมพล กาญจนคลอด โรงเรียนวิทยาประชาคม กระบี่
 5. Chaiyutth Thana โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
 6. สุภาพร นวลสะเกตุ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ นครราชสีมา
 7. นางสาวทองยอด มาตรสงคราม โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน มหาสารคาม
 8. นางสาวขนิษฐา จำปา โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ เลย
 9. อุไรวรรณ รร.บ้านนาอ่างคำ อ.เอราวัณ จ.เลย
 10. นางสาวดาราวัลย์ บัวนิล โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
 11. วิไลลักษณ์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
 12. จำรูญทรัพย์ ประยูรคำ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
 13. tuk setsatian school Bangkok
 14. ศศิชณา ดิษฐเจริญ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพ
 15. นางสาวกิติภรณ์ ทองจันทร์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
 16. จิรฐา ผองสูงเนิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพ
 17. นายวัชรพล นิ่มนวล โรงเรียนวัดบางคูวัด ปทุมธานี
 18. นายพงษภัทร์ ยอดเพชร โรงเรียนชาติตระการวิทยา พิษณุโลก
 19. พิมพ์พิกา เขื่อนวัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ พะเยา

  6 มิย.2565


   20.ปาลิตา หลังชาย โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล
   21.สุพิชฌาย์ เอียงสมบูรณ์ วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจวบคีรีขันธ์
   22.เฉลิมลาภ รักษาวงศ์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม เชียงใหม่
   23.อรวรรณ สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ชุมพร
   24.ธเนศ โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา
   25.รัศมี จันทรส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 เพชรบูรณ์
   26.สิริพรรณ วรจิตร โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
   27.นางสาวมลฤดี สมหนองหาร โรงเรียนบ้านจานบัว ศรีสะเกษ
   28.เวชภิสิทธิ์ บัวอ่อน โรงเรียนบ้านคำแหว สกลนคร
   29.Waranya โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เพชรบุรี
   30.เกษศิรินทร์ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม มุกดาหาร
   31.Ratchanok Leartchaichana โรงเรียนบ้านวังพลับ กำแพงเพชร
   32.นางกัลยา ศรีสุราช โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
   33.วสันต์ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.สกลนคร  เขต 1
   34.นายอภิชาติ บุญชุ่ม โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา
   35.อรอุมา ธานีรัตน์ โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ ชุมพร
   36.นางสาวกัญญาณัฐ ศรีประสาร โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อุบลราชธานี
   37.นางพนิดา เชื้อใหญ่ โรงเรียนวัดสวนแก้ว สมุทรสงคราม
   38.นายธีระพงษ์ ปุยะติ โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.บร.2 บุรีรัมย์
   39.Sriwimol Prasertsriโรงเรียนวัดสวนแก้ว สมุทรสงคราม
   40.กริช มาลัยเถาว์ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล ร้อยเอ็ด
   41.กันตินันท์ ดรกันยา โรงเรียนบ้านคำแหว สกลนคร
   42.นางสาวกุลิสรา เหสุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ จันทบุรี
   43.นางพิมพ์ภัทร ศิริเม โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์
   44.ภูริวัจน์ ปาเป้า โรงเรียนบ้านหนองม่วง บุรีรัมย์
   45.กิตติ ผดุงภักดีกุล โรงเรียนบ้านปงสนุก ลำปาง
   46.Phooriwat รร.บ้านหนองม่วง บุรีรัมย์
   47.Subin Eamsiri รร.บ้านหนองม่วง บุรีรัมย์
   48.นางรจนา เนียมจิตร โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) แพร่
   49.Waranya Kongchai โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา อุบลราชธานี
   50.Plug โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ลพบุรี
   51.กรรณิการ์ จันทร์ไพร โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) นครปฐม
   52.Yongpanida โรงเรียนบ้านนกเต็น อุบลราชธานี
   53.Duangjai Mokporm โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓) ฉะเชิงเทรา
   54.นายปณชัย สุขสี โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ชลบุรี
   55.กัญญาณัฐ ถมทองทวี โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว ศรีสะเกษ
   56.Soyphet Wuttingarm โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา สุรินทร์
   57.จุฑามาศ ใจหาญ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ลพบุรี


   7 มิย.2565


   58.สมนึก ชัยมงคล โรงเรียนโพนสวางนางิ้วิทยา นครพนม
   59.ภัทรสุดา คำมาบุตร โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เชียงราย
   60.นายนพดล มูลผล โรงเรียนวัดทุ่งสมอ กาญจนบุรี
   61.ศุภิสรา หาญวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ลำปาง
   62.Supranee โรงเรียนวัดสำเภาทอง สุพรรณบุรี
   63.นางสาวณัฐพร มีแก้ว โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ พิษณุโลก
   64.Khanadhip Tangpulpolwanit Demonstration School KKU (secondary department) Khon Kaen


   8 มิย.2565


   65.นางสาวจรรยา หาญรบ โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร
   66.นางสาวเสาวนีย์ พรหมทา โรงเรียนบ้านปากน้ำ อุบลราชธานี
   67.กรรณิการ์ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่
   68.นางสาววริญญา หน่อฟู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามเหลี่ยม ลำปาง
   69.นางอภิญญา ดิเรกศรี โรงเรียนไชยวานวิทยา อุดรธานี
   70.ไพรินทร์ ใจวงศา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา เชียงใหม่


   9 มิย.2565


   71.ประภาพร โพธิ์พรม โรงเรียนบ้านยมเบือ สุพรรณบุรี
   72.Kankoul Banrakai school Nakhonratchasima
   73.ชลระฎา ลีสี รร.อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ชลบุรี


   10 มิย.2565

   74.นางสาวนงนุช เทียนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางโฉลง สมุทรปราการ
   75.ณัฎฐิดา ปอแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม อุบลราชธานี
   76.นายวุฒิไกร ภิรมหวาด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
   77.พีระวัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองข่อย อุทัยธานี
   78.นางสาวสุมัทนา อ่องจำปา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
   79.นายปริญญา บุญล้อม บ้านหนองแอก มุกดาหาร
   80.นันทวัฒน์ พาซุย โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล เลย
   81.ณัฐธิดา ปอแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อุบลราชธานี
   82.ผะอบ เดชทองจันทร์ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส สงขลา


   11 มิย.2565

   83.นางรพีพร พราหมณ์ภู่ โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) นครสวรรค์
   84.นางสาวลลิตา แบนคำ โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง) เพชรบูรณ์
   85.สิริกัญญา วงศ์ชา โรงเรียนบ้านโนนสัง (โนนสังวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
   86.คชาภรณ์ เสาเมืองมูล โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า เชียงใหม่
   87.นายอาชิรานุกูล คูณแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม บึงกาฬ
   88.นริศ จีรบวร โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร
   89.Patchariya โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ อุบลราชธานี
   90.ธนวัฒน์ จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี
   91.นางสาวชนชนก ชาญอาวุธ โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ สระบุรี
   92.นายศราวุฒิ ศรีสุขใส โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสวงวิทยา) เพชรบุรี
   93.สุจิตตรา วรรณดี โรงเรียนวัดคลองสวน สมุทรปราการ
   94.จินตนารี ศรีสุข โรงเรียนบ้านดอนสน สุราษฎร์ธานี
   95.เสาวลักษณ์ แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนบ้านดอนสมอ นครพนม
   96.Waralee โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี
   97.อานุภาพ โรงเรียนบ้านออนกลาง เชียงใหม่
   98.Sudarat Tingchat โรงเรียนบ้านขนุน ศรีสะเกษ
   99.สุพัสจี รร.บ้านไม้งาม สุโขทัย
   100.นางสาวศุภัทรา วิเศษสิงห์ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ กาญจนบุรี
   101.นางสาวมยุเรศ เกษเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด มหาสารคาม
   102.นางสาวเกศรา จันฝาก โรงเรียนบ้านสองแพรก ระนอง
   103.Apichai โรงเรียนบ้านทองหลาง ระนอง
   104.นายปัญญา โสตถิยาภรณ์ โรงเรียนบ้านหนองไฮ บุรีรัมย์
   105.Watsana โรงเรียนบ้านกุดหิน ยโสธร
   106.นางสาวตวงรัตน์ ทิปมูล โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม เชียงใหม่
   107.Chalongchai Duangchit โรงเรียนบ้านโคกระเหย บุรีรัมย์
   108.นายธีรพล กึมขุนทด โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี
   109.ชนิฏฐา เครือไชย โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) ศรีสะเกษ
   110.นางสาวพัชรา จิตจักร โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ สกลนคร
   111.นางบุญช่วย สุขหา โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา อุดรธานี
   112.Adisorn Wisedsing Watbanthuan school Kanchanaburi
   113.Chainiwat Phaen-In Banphuengwitthayakhom school Nakhon Phanom
   114.Sanguansak วัดใหม่เพชรรัตน์ สุพรรณบุรี
   115.นัฐวุฒิ พิลึก โรงเรียนวัดหนองกระโดน นครสวรรค์
   116.Prapatsorn Watyang school Phitsanulok
   117.นางสาวพรรณทิพย์ เกษณา รร.สตรีนนทบุรี นนทบุรี
   118.Aekkawat Watcharaphan โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง เชียงใหม่
   119.นางสาวอำพรรัตน์ ทิพย์สมบัติ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยคาร สุรินทร์
   120.ธิดารัตน์ โรงเรียนวัดล่าง(บวรวิทยายน๓) ฉะเชิงเทรา
   121.กานต์ศิริ บุตบัณฑิตย์ โรงเรียนบ้านวังยาว ประจวบคีรีขันธ์
   122.Sawitree Muenhan โรงเรียนวัดพืชนิมิต (คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง) ปทุมธานี
   123.อรอุมา โคตรชารี โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง ขอนแก่น
   124.นางสาวสรัสวดี พูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) นครราชสีมา
   125.จุฬารัตน์ อิ่มใจ โรงเรียนบ้านหนองบัว ลพบุรี
   126.นางสาวสุขกรรญา ศรีคำเวียง โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล นครราชสีมา
   127.ธีระพงศ์ วงค์ชัย โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ อุบลราชธานี
   128.กฤษณา โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สกลนคร
   129.สกลรัชต์ ธนาสิทธิ์สังข์ โรงเรียนวัดตะกาง ตราด
   130.นางสมบัติ​ บดีรัฐ โรงเรียนบ้านบางลาด กำแพงเพชร
   140.Janyaworrarat โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง ตราด
   141.Pornpanarat โรงเรียนบ้านโพนงาม อุดรธานี
   142.กาญจนา​ งาม​สิทธิ์ รร.บ้าน​ยาง​โล้น​เจริญ​ราษฎร์​ไพบูลย์​ สกลนคร​
   143.นางสาวพิมภาวรรณ โทสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ชลบุรี
   144.นางดวงเดือน เนื่องนิกร โรงเรียนวัดป่าแก้ว ชลบุรี


   12 มิย.2565

   145.นางสาวพิชชาพร เศรษฐมาตย์ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย มหาสารคาม
   146.นางสาว สุพิชญา หินจิตร์ โรงเรียนวัดตะกาง ตราด


   27 มิย.2565

  147.นางสาวภัทรวดี อัครธนันดร โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง อ่างทอง
  148.ภีมกนิษฐ อดุลนิรัตน์ นครปฐม

เข้าสู่ระบบ