csip elearningoffline

  • 9

    posts

  • 1

    comments

  • 1

    Views

( 05 ส.ค.2561 ) อบรม เรื่อง “การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย”

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย รุ่นที่ 4 จังหวัดนำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่...

read more

( 22 ก.ค.2561 ) อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย รุ่นที่ 3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2561 รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) … ( 22 ก.ค.2561 ) อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย รุ่นที่ 3Read More...

read more

( 15 ก.ค.2561 ) อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 จังหวัดนำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ นครปฐมและสมุทรปราการ ให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย”  … ( 15 ก.ค.2561 ) อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1Read More »

read more

( 08 ก.ค. 2561 ) การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 จังหวัดนำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ นครปฐมและสมุทรปราการ ให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย” … ( 08 ก.ค. 2561 ) การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1Read More »

read more

กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย แก่บุตรพนักงาน SCG ( 04 พ.ค.2561 )

( 04 พ.ค.2561) ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ร่วมกับ SCG บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)จำกัด จ.สระบุรี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยให้บุตรพนักงานปูนซิเมนต์ไทย ด้วยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) ได้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในบุตรพนักงานจึงจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก … กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย แก่บุตรพนักงาน SCG ( 04 พ.ค.2561 )Read More »

read more
Please wait ...