ฟรี


จุดมุ่งหมาย

1. สร้างงานวิจัยที่นำสู่ผลิตภัณฑ์รูปแบบบริการและนโยบายสาธารณะ
2. สร้างความร่วมมือและระบบสารสนเทศระหว่างภาคีเครือข่าย
3. จัดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
5. สื่อสารสาธารณะวงกว้างเพื่อนำสู่ค่านิยมสังคม


CSIP ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

free

FREE