ข้อแนะนำการสมัครสมาชิก

1.ระบบจะทำการยืนยันตัวตนผ่าน e-mail ( โปรดตรวจสอบในจดหมายขาเข้า หรือจดหมายขยะของท่าน )

2.รหัสผ่านของคุณ โปรดระบุตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีอักษรตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร และตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยอีกหนึ่งตัวอักษร ใช้ทั้งหมดอย่างน้อย 8 ตัวอักษร

 

*** หมายเหตุ

โปรดใส่ชื่อนามสกุลตามจริง ที่ช่อง First Name และ Last Name

เพื่อให้ระบบได้ออกใบประกาศจบการศึกษาได้ถูกต้อง


 


csip.postriskspot.com
©2018 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี