กิจกรรม “Walk Rallyทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยเรียน”

กิจกรรม “Walk Rallyทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยเรียน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนวัดสลุดตำบล บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ

อุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่พบบ่อยในเด็กทั่วโลก การเกิดอุบัติเหตุในเด็กเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สินโดยเฉพาะการเกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็ก นอกจากทำให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่นับเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีของประเทศชาติแล้วยังเป็นสาเหตุให้เกิดการตายของเด็กในปัจจุบัน

ดังนั้นการเรียนรู้สาเหตุและแนวทางป้องกันเพื่อให้คำแนะนำล่วงหน้าแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเช่น พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางสุขภาพ รวมถึงการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันเพื่อไม่ให้เด็กต้องประสบปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือการสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากการได้รับอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุในเด็กพยาบาลเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก รวมทั้งการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพเด็กเพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่เด็กวัยเรียนจึงเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติกฎระเบียบของกลุ่ม ของสังคมให้ได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กในการจัดการความปลอดภัย การป้องกันภัยในเด็กในภัย 5 ด้านได้แก่ ภัยจากอุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อมอันตราย สินค้า-ผลิตภัณฑ์อันตราย ภัยพิบัติ และความรุนแรง (ภัยทางสังคม) ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างพฤติกรรมและทักษะชีวิตความปลอดภัยในเด็ก “ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง)

ในการนี้ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นความสำคัญของการให้ความรู้และทักษะความปลอดภัยแก่นักเรียนเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อทดสอบรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประเมินความรู้ ในการสร้างพฤติกรรมและทักษะชีวิตความปลอดภัยในเด็ก พัฒนาคู่มือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทักษะความปลอดภัยแก่นักเรียน ชั้น ป2-ป5 จำนวน 125 คน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. โรงเรียนวัดสลุดต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ


วัตถุประสงค์

  • เพื่อทดสอบรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประเมินความรู้ ในการสร้างพฤติกรรมและทักษะชีวิตความปลอดภัยในเด็ก พัฒนาคู่มือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย


ผจญภัย 6 ฐาน (ฐานละ 45 นาที)

  1. “ทักษะการเดินและข้ามถนน ปลอดภัย”
  2. “ทักษะความปลอดภัยในการเดินทาง”
  3. “ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ”
  4. “ทักษะการอยู่บ้านคนเดียว”
  5. “ทักษะความปลอดภัยในบ้าน”
  6. “ทักษะการเล่นปลอดภัย”

ทักษะการเดินและข้ามถนนปลอดภัยทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดกิจกรรม walkRally…

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018


ทักษะความปลอดภัยในการเดินทางทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดกิจกรรม walkRally…

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018

 


ทักษะความปลอดภัยทางน้ำทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดกิจกรรม walkRally…

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018


ทักษะการอยู่บ้านคนเดียวทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดกิจกรรม walkRally…

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018

 

 


ทักษะความปลอดภัยในบ้านทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดกิจกรรม walkRally…

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018

 


ทักษะการเล่นปลอดภัยทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดกิจกรรม walkRally ทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยเรียน เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2561 ณ โรงเรียนวัดสลุด ต.บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018


ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดกิจกรรม walkRally ทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยเรียน เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2561 ณ โรงเรียนวัดสลุด ต.บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี เมื่อ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018

 


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แชร์หน้านี้