( 15 ก.ค.2561 ) อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 จังหวัดนำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ นครปฐมและสมุทรปราการ ให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย” 

โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ ทีมงานจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็ก  ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยมีผู้ร่วมเข้าอบรมในครั้งนี้ จำนวน 75 คน

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2561 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แชร์หน้านี้